HALiZ


POMOCNIK

Zalecenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji ZHP

Zarządzenie Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie HALiZ 2018

Komunikat pełnomocnika hufca ds. HALiZ

Zestawienie przepisów dotyczących organizacji wypoczynków HALiZ

Komunikat Pełnomocnika Naczelniczki ZHP ds. HALiZ 2018

Bezpieczeństwo w ZHP 2018

Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami 2018

Rejestracja kadry obozów w celu wydania upoważnień do przetwarzania danych osobowych (HAL) LATO 2018

Zgłoszenie Harcerskiej Akcji Letniej

***

Karta kwalifikacyjna wzór MEN

Plan pracy – wzór

Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia gotówki

Karta wzorów podpisów

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Umowa wolontariacka – wzór Komendant obozu z komendantem hufca

Umowa wolontariacka – wzór Komendant obozu z kadrą obozu

Wykaz kadry i innych osób uczestniczących w formie wypoczynku

Dziennik zajęć wychowawcy

Meldunek o zakupie sprzętu

Oświadczenie – zobowiązanie do zapłaty

Zatwierdzenie obozu-kolonii

Rozliczenie obozu-kolonii

Umowa o współpracy ZHP i dyrekcji szkoły

Umowa o wzajemnych obowiązkach korzystającego i wolontariusza w związku z korzystaniem ze sprzętu wolontariusza w celach świadczenia wolontariatu

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z korzystaniem ze sprzętu pracownika w celach służbowych

 

Krajowy Rejestr Karny:

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Potwierdzenie przynależności do ZHP

 

Instrukcja HALiZ:

Instrukcja-HALiZ

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 4/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Załącznik nr 1 Warunki uczestnictwa

Załącznik nr 2 Raport przedobozowy

Załącznik nr 3 Książka komendanta formy HALiZ

Załącznik nr 4 Raport poobozowy

Załącznik nr 5 Protokół przekazania sprzętu

Załącznik nr 7 Książka finansowa formy HALiZ

Załącznik nr 8 Lista wpłat uczestników

Załącznik nr 9 Załącznik do Karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika

Załącznik nr 10 Załącznik do Karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika

Załącznik nr 11 Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek

Załącznik nr 12 Porozumienie w sprawie organizacji formy HALiZ

Załącznik nr 13 Porozumienie w sprawie wynajmu bazy

Załącznik nr 14 Umowa najmu pojazdu

Załącznik nr 15 Umowa użyczenia

Załącznik nr 16 Ewidencja przebiegu pojazdu