Komenda Hufca


  phm. Mikołaj Delik
Komendant hufca Opis funkcji
pwd. Marzena Wiktorska
Skarbnik hufca Opis funkcji
hm. Maja Kwieciszewska
Zastępca Komendanta ds. pracy z Kadrą
Opis funkcji
 hm. Beata Kobus
Zastępca Komendanta ds. projektów i wizerunku Opis funkcji
phm. Danuta Żołądkiewicz
Członek komendy hufca ds. programu
Opis funkcji
hm. Michał Michalski
Członek komendy hufca, kwatermistrz hufca  Opis funkcji

Regulamin pracy Komendy Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto

 1. Komendantka i Komenda Hufca realizują zadania wynikające z § 52 ust.2 i § 53 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego oraz z zasad tworzenia i działania hufca.
 2. Komendantka Hufca przynajmniej raz na trzy miesiące zwołuje zbiórki Komendy Hufca, na których członkowie Komendy informują o działaniach podjętych pomiędzy zbiórkami.
 3. Raz w miesiącu odbywają się odprawy Komendy Hufca, na których Komendantka Hufca informuje o bieżących sprawach oraz dokonuje podziału zadań niezbędnych do funkcjonowania Hufca. W odprawach obowiązkowy udział biorą Zastępcy Komendantki i Skarbnik.
 4. Komendantka Hufca może wydawać zarządzenia dotyczące działalności Komendy Hufca.
 5. Komendantka Hufca lub inny upoważniony członek Komendy podejmuje jednoosobowo decyzje o znaczeniu jednostkowym, personalnym lub porządkowym. O podjętej decyzji należy powiadomić całą Komendę na comiesięcznej odprawie Komendy.
 6. W zbiórkach Komendy Hufca uczestniczą przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Harcerskiego. O zbiórkach Komendy Hufca informowani są Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Przewodnicząca Sądu Harcerskiego. Informację o terminie zbiórki przekazuje Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych w terminie 7 dni przed planowaną zbiórką.
 7. Informacja o terminie zbiórki Komendy Hufca zamieszczane są na stronie www.bydgoszcz.kp.zhp.pl przez członka komendy hufca odpowiedzialnego za promocję i informację oraz rozsyłane drogą e – mailową.
 8. Informacja o terminie zbiórki Komendy Hufca wywieszana jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Hufca minimum 7 dni przed terminem spotkania.
 9. Tematyka zbiórki Komendy Hufca ustalana jest najpóźniej 7 dni przed planowaną zbiórką i podawana do wiadomości wraz z terminem zbiórki.
 10. Materiały na zbiórki Komendy Hufca powinny być przesłane do szefa biura komendy hufca nie później niż trzy dni przed terminem zbiórki.
 11. Komenda Hufca podejmuje decyzje i uchwały
 12. Uchwały komendy hufca zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komendy hufca.
 13. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos komendanta hufca lub członka komendy hufca prowadzącego zbiórkę podczas nieobecności komendanta hufca.
 14. Uchwałę komendy hufca podpisuje komendant hufca lub członek komendy prowadzący zbiórkę komendy hufca.
 15. Posiedzenia są protokołowane przez protokolanta. Protokół powinien zawierać co najmniej:
  • informację o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  • porządek spotkania,
  • wykaz obecnych na zbiórce Komendy,
  • przebieg dyskusji i jej efekty w formie decyzji Komendy Hufca,
  • podpis protokolanta i Komendantki Hufca.
 16. Protokół z posiedzenia KH jest rozsyłany do członków KH w terminie 7 dni.
 17. Za przekazywanie i upowszechnianie decyzji Komendy Hufca odpowiedzialna jest członek komendy hufca ds. promocji i Informacji.
 18. Komenda Hufca powierzone zadania wykonuje poprzez jednostki organizacyjne Hufca.
 19. W zależności od potrzeb Komenda powołuje sztaby, komisje, zespoły, itp.
 20. Dla właściwej realizacji zadań programowo-organizacyjnych członkowie Komendy Hufca mają zakresy obowiązków wynikające z opisów funkcji stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.
 21. Dokument obowiązuje na czas trwania kadencji począwszy od dnia jego przyjęcia na posiedzeniu Komendy Hufca w dniu 20 listopada 2019 r.
 22. Zakresy obowiązków pozostałych komisji, sztabów, klubów, itd. działających na terenie Hufca regulują oddzielne dokumenty zatwierdzone przez Komendę Hufca.
 23. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie Komendantka Hufca.

 Opis stanowisk:

phm. Mikołaj Delikhm. Maja Kwieciszewskapwd. Marzena Wiktorskahm. Beata Kobushm. Michał Michalskiphm. Danuta Żołądkiewicz

Nazwa stanowiska: Komendant Hufca

Przełożony: Komendant Chorągwi

Zakres obowiązków i odpowiedzialność:

Dokumentacja:

Podległe funkcje, stanowiska, zespoły: członkowie komendy hufca, szefowie jednostek organizacyjnych, wszyscy instruktorzy oraz członkowie hufca

Decyzyjność i wnioskodawczość:

Wsparcie:

 •  

Nazwa stanowiska: Zastępca Komendanta ds. pracy z Kadrą

Przełożony: Komendant Hufca

Zakres obowiązków i odpowiedzialność:

Dokumentacja:

Podległe funkcje, stanowiska, zespoły: 

Decyzyjność i wnioskodawczość:

Wsparcie:

Nazwa stanowiska: Skarbnik Hufca

Przełożony: Komendant Hufca

Zakres obowiązków i odpowiedzialność:

Sprawuje nadzór nad gospodarką finansową i majątkową Hufca Bydgoszcz-Miasto zgodnie z zasadami ZHP

Dokumentacja:

Podległe funkcje, stanowiska, zespoły:

Decyzyjność i wnioskodawczość:

Wsparcie:

Nazwa stanowiska:

Przełożony:

Zakres obowiązków i odpowiedzialność:

Dokumentacja:

Podległe funkcje, stanowiska i zespoły: 

Decyzyjność i wnioskodawczość:

Wsparcie:

Nazwa stanowiska: Członek Komendy Hufca, Kwatermistrz Hufca

Przełożony: Komendant Hufca

Zakres obowiązków i odpowiedzialność:

Dokumentacja:

Podległe funkcje, stanowiska, zespoły: 

Decyzyjność i wnioskodawczość:

Wsparcie:

Nazwa stanowiska: Członek komendy hufca ds. programu

Przełożony: Komendant hufca

Zakres obowiązków i odpowiedzialność:

Dokumentacja:

Podległe funkcje, stanowiska, zespoły: 

Decyzyjność i wnioskodawczość:

Wsparcie: