Komisja Rewizyjna


hm. Agnieszka Olejniczak
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
hm. Paweł Kolczyński Sekretarz
hm. Wojciech Chwil
Członek Komisji Rewizyjnej
pwd. Jędrzej Luboński
Członek Komisji Rewizyjnej
phm. Damian Majchrowicz
Członkini Komisji Rewizyjnej

Kompetencje

Zgodnie z  § 54 Statutu ZHP:
1. Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.
2. Komisja rewizyjna hufca:
1) czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
3) ocenia realizację rozwoju hufca,
4) przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
5) przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
6) przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
7) wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.
3. Komisja rewizyjna hufca liczy co najmniej 3 członków.

Kontakt:
Przewodnicząca Hufcowej Komisji Rewizyjnej - agnieszka.olejniczak@zhp.net.pl