Kapituła Stopni Wędrowniczych


phm. Damian Pietruszyński HR – przewodniczący

pwd. Kamila Cwudzińska HR – członkini

pwd. Natalia Kurdelska HO – członkini

pwd. Maja Rosińska HR – członkini

Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych

Zespół odpowiedzialny za wspieranie wędrowniczego samorozwoju poprzez próby wędrownicze, próby na stopnie HO i HR, próby na znaki służb. Współtworzy i inspiruje także programowe wydarzenia dla wędrowników.

Kontakt z zespołem: wedrownicza@gmail.com

Regulamin Kapituły Wędrowniczej Hufca Bydgoszcz-Miasto

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca Bydgoszcz-Miasto, zwana dalej Kapitułą, jest kapitułą stopni w rozumieniu pkt. 9 części „Zasady zdobywania stopni harcerskich” załącznika nr 1 „Systemu stopni harcerskich” do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z 15 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie.
 2. Kapituła działa na podstawie powołania rozkazem Komendanta Hufca Bydgoszcz-Miasto
  z dnia … rozkazem …
 3. Kapituła składa się przynajmniej z trzech członków. W skład Kapituły mogą wchodzić wyłącznie instruktorzy lub wędrownicy posiadający przynajmniej stopień Harcerza Orlego/ Harcerki Orlej oraz przydział służbowy do Hufca Bydgoszcz-Miasto lub jednej z jednostek w tym Hufcu.
 4. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wybrany przez członków kapituły spośród jej członków bezwzględną większością głosów i mianowany rozkazem Komendanta Hufca. Kadencja trwa rok.
 5. Przewodniczący ma prawo zaproponować do składu Kapituły nowych członków. Muszą oni uzyskać jednak akceptację większości członków Kapituły i być powołani w jej skład przez Komendanta Hufca w jego rozkazie.
 6. Kapituła prowadzi swoją dokumentację oraz ewidencję prób wraz z ich kartami
 7. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem negatywnym, kolejna próba może być otwarta po upłynięciu 1 miesiąca od daty zamknięcia
 8. W przypadkach spornych, decyzję podejmuje przewodniczący Kapituły.
 9. Zmian w powyższym regulaminie może dokonać Kapituła podczas demokratycznego głosowania.
 10. Kapituła jest organem wspomagającym pracę Komendy Hufca. Uprawniona jest do nadzorowania Prób Wędrowniczych, prób na stopnie Harcerza Orlego/Harcerki Orlej oraz Harcerza Rzeczypospolitej/Harcerki Rzeczypospolitej, znaków służb i sprawności trzy gwiazdkowych oraz mistrzowskich. Na jej wniosek Komendant Hufca otwiera i zamyka w/w próby.
 11. Kapituła rekomenduje Komendantowi Hufca otwarcie i zamknięcie próby, po zapoznaniu się
  z programem próby oraz opinią bezpośredniego przełożonego kandydata składającego wniosek.
 12. Regulamin jest zatwierdzany uchwałą Komendy Hufca, po wcześniejszym jej przedłożeniu przez Przewodniczącego Kapituły. Każdorazowa zmiana w regulaminie musi być zatwierdzona uchwałą Komendy Hufca.

 

2. Praca Kapituły

 1. Wszelkie zgłoszenia są dokonywane na adres mailowy: wedrownicza@gmail.com
 2. Zgłoszeń należy dokonywać z przynajmniej trzy dniowym wyprzedzeniem, chyba że postanowione będzie inaczej.
 3. Kapituła spotyka się przynajmniej raz każdego miesiąca (poza okresem wakacyjnym), w szczególnych wypadkach, przewodniczący kapituły może zwołać dodatkowe spotkanie.
 4. W treści zgłoszenia należy podać:
  • – cel przybycia
  • – imię i nazwisko, stopień oraz drużynę, do której należy probant
  • – imię i nazwisko, stopień opiekuna próby
  • – numer telefonu probanta

 

 • Dokumenty
  1. Aby otworzyć próbę na stopień, naramiennik kandydat musi poprawnie wypełnić wniosek i kartę próby podane w załącznikach na stronie.
  2. Aby próba mogła zostać zamknięta z wynikiem pozytywnym kandydat musi przedstawić Kapitule uzupełnioną kartę próby, pełną dokumentację z realizacji zadań, opinie i wniosek opiekuna po zakończeniu realizacji zadań próby, o jej zamknięcie.
  3. Dokumentacja przebiegu próby musi zawierać sprawozdania potwierdzające ukończenie poszczególnych zadań.

 

3. Przebieg prób

 1. Osoba, która chce otworzyć próbę na stopień wędrowniczy znajduje opiekuna próby.
 2. Z pomocą opiekuna układa indywidualne zadania na stopień kierując się wymaganiami zamieszczonymi w regulaminie.
 3. Zgłasza się mailowo na spotkanie Kapituły.
 4. Wypełnia kartę na stopień w dwóch egzemplarzach.
 5. Wraz z opiekunem przychodzi na posiedzenie Kapituły i przedstawia jej swoje zadania
 6. Kapituła może za zgodą zainteresowanego zmienić proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej realizacji, przydzielić dodatkowe zadania.
 7. Kapituła zatwierdza proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej trwania.
 8. Kapituła zatrzymuje jeden egzemplarz karty próby na stopień
 9. Kapituła podaje do rozkazu Komendanta Hufca informacje o otwarciu próby.
 10. Zainteresowany może spotkać się z Kapitułą po otwarciu próby w celu konsultacji zadań, ich zmian, zmiany opiekuna lub czasu realizacji próby.
 11. Opiekun jest zobowiązany do czuwania nad realizacją próby i udzielania pomocy swojemu podopiecznemu.
 12. Po wykonaniu zadań zainteresowany zgłasza do członka Kapituły chęć zamknięcia próby.
 13. Wraz z opiekunem przychodzi na posiedzenie Kapituły i wykazuje zrealizowanie wszystkich zadań i wypełnioną kartę próby.
 14. Opiekun próby wyraża opinię o podopiecznym
 15. Kapituła analizuje materiały z realizacji zadań.
 16. Kapituła zatwierdza zrealizowanie zadań i zgłasza dorozkazu Komendanta Hufca wniosek
  o zamknięcie próby i przyznanie stopnia zainteresowanemu
 17. W przypadku niezrealizowania zadań w wyznaczonym czasie Kapituła ma prawo zamknąć próbę z wynikiem negatywnym.
 18. Próbant ma prawo prosić o przedłużenie próby, w tym celu zgłasza się mailowo na kapitułę

 

 • Próba wędrownicza

Wzór karty próby wędrowniczej

 1. Wymagania
  • Próbę Wędrowniczą może otworzyć harcerz/harcerka, który ukończył/a 15 lat.
   • W szczególnych przypadkach decyzję o otwarciu próby w niższym wieku podejmuje kapituła
  • Dla osób wstępujących do ZHP po ukończeniu szesnastego roku życia Próba Wędrownicza jest uzupełniana o próbę harcerki/harcerza. Realizacja tej próby umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do podjęcia świadomej decyzji o pełnej przynależności do ZHP. Zakończenie Próby Wędrowniczej połączonej z próbą harcerki/harcerza jest jednoznaczne z dopuszczeniem do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.
  • Zadania, które znajdują się w każdej Próbie Wędrowniczej powinny:
   • Stwarzać pole do samodoskonalenia,
   • Być związane ze specyfiką wędrowniczą (ideą służby i wyczynu, kodeksem, rozumieniem symboliki oraz miejsca wędrownika w organizacji),
   • Próba wędrownicza powinna trwać od 3 do 6 miesięcy.
 1. Próba jest realizowana według następujących zadań:
  • Wykażę się znajomością historii ruchu wędrowniczego, dewizy wędrowniczej oraz symboliki Wędrowniczej Watry,
  • Porównam kodeks wędrowniczy z prawem harcerskim. Wnioski z refleksji na ten temat, przedstawię w dowolnej formie, dowolnej grupie docelowej,
  • Wykonam przynajmniej jedno zadanie mające charakter wyczynu,
  • Podejmę się organizacji przedsięwzięcia dla wędrowników
  • Podejmę stałą służbę
 1. Zakończenie próby
  • Warunkiem ukończenia próby jest ukończenie 16 roku życia.
  • Pozytywna ustna opinia opiekuna.
  • Akceptacja większości członków Kapituły, w przypadku takiej samej ilości głosów decyduje przewodniczący.
 1. Opiekun
  • Opiekunem próby wędrowniczej może zostać wyłącznie wędrownik lub instruktor posiadający Naramiennik Wędrowniczy.
  • Zadaniem opiekuna jest pomoc w stworzeniu indywidualnej próby dla kandydata chcącego zdobyć Naramiennik Wędrowniczy.
  • Jeden wędrownik lub instruktor może być jednoczenie opiekunem maksymalnie trzech prób. Po zapoznaniu się z sytuacją kapituła może dopuścić większą grupę próbantów.
  • Próba zamykana jest na wniosek osoby odbywającej próbę z wcześniejszą akceptacją opiekuna próby. Decyzja o zamknięciu jest ogłoszona w rozkazie Komendanta Hufca.
  • Po zamknięciu Próby z wynikiem pozytywnym opiekun zobowiązany jest do przyznania swojemu podopiecznemu naramiennika wędrowniczego, lub zorganizowaniu nadania i wręczenia go przez innego instruktora-wędrownika w przeciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia próby rozkazem Komendanta Hufca.
 1. Zamknięcie z wynikiem negatywnym
  • Próba na naramiennik zostaje zamknięta z wynikiem negatywnym, jeżeli:
  • Kandydat nie wykonał zadań przewidzianych w próbie nie składając wniosku do Kapituły
   o przedłużeniu czasu trwania próby lub modyfikacji zadań.
  • Kapituła zauważy, nieprawidłowy przebieg próby.
  • Opiekun wyda taki wniosek

 

 • Próba na stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego

Wzór karty próby HO

 1. Wymagania
  • Próbę na stopień HO może otworzyć harcerz, który:
   • Zdobył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni.
   • Zrealizował próbę wędrowniczą i otrzymał naramiennik wędrowniczy.
  • Próba na HO powinna trwać od 12 do 18 miesięcy
  • Próba jest realizowana według wymagań zawartych w Systemie Stopni Harcerskich
 1. Zakończenie próby
  • Pozytywna ustna opinia opiekuna
  • Akceptacja większości członków kapituły, w przypadku takiej samej ilości głosów decyduje przewodniczący
 1. Opiekun
  • Opiekunem próby na stopień HO może być wyłącznie wędrownik posiadający stopień HO bądź HR, lub instruktor w stopniu co najmniej przewodnika.
  • W przypadku opiekuna niemającego przydziału służbowego lub niedziałającego na terenie Hufca Bydgoszcz-Miasto, wymagana jest opinia o w/w od komendanta szczepu/hufca,
   w którym działa.
  • Kapituła ma możliwość niezaakceptowania opiekuna, co jest jednoznaczne
   z wyznaczeniem przez Kapitułę nowego opiekuna.
  • Zadaniem opiekuna jest pomoc w stworzeniu indywidualnej próby dla kandydata chcącego zdobyć stopień HO
  • Jeden opiekun może posiadać jednocześnie maksymalnie trzech podopiecznych mających otwartą próbę na stopień HO
  • Próba zamykana jest na wniosek osoby odbywającej próbę z wcześniejszą akceptacją opiekuna próby. Decyzja o zamknięciu jest ogłoszona w rozkazie Komendanta Hufca.
 1. Zamknięcie z wynikiem negatywnym
  • Próba zostaje zamknięta z wynikiem negatywnym, jeżeli:
   • Kandydat nie wykonał zadań przewidzianych w próbie nie składając wniosku
    do Kapituły o przedłużeniu czasu trwania próby lub modyfikacji zadań.
   • Kapituła zauważy nieprawidłowy przebieg próby.
   • Opiekun wyda taki wniosek

 

 • Próba na stopień Harcerki Rzeczpospolitej/Harcerza Rzeczpospolitej

Wzór karty próby HR

 1. Wymagania
  • Próbę na stopień HR może otworzyć harcerz, który:
   • Zdobył stopień Harcerki Orlej/ Harcerza Orlego.
  • Próba na HR powinna trwać od 12 do 24 miesięcy
  • Próba jest realizowana według wymagań zawartych w Systemie Stopni Harcerskich
 1. Zakończenie próby
  • Pozytywna ustna opinia opiekuna
  • Akceptacja większości członków kapituły, w przypadku takiej samej ilości głosów decyduje przewodniczący
 1. Opiekun
  • Opiekunem próby na stopień HR może być wyłącznie wędrownik posiadający stopień HR, lub instruktor w stopniu co najmniej podharcmistrza.
  • W przypadku opiekuna niemającego przydziału służbowego lub niedziałającego na terenie Hufca Bydgoszcz-Miasto, wymagana jest opinia o w/w od komendanta szczepu/hufca,
   w którym działa.
  • Kapituła ma możliwość niezaakceptowania opiekuna, co jest jednoznaczne
   z wyznaczeniem przez Kapitułę nowego opiekuna.
  • Zadaniem opiekuna jest pomoc w stworzeniu indywidualnej próby dla kandydata chcącego zdobyć stopień HR
  • Jeden opiekun może posiadać jednocześnie maksymalnie trzech podopiecznych mających otwartą próbę na stopień HR
  • Próba zamykana jest na wniosek osoby odbywającej próbę z wcześniejszą akceptacją opiekuna próby. Decyzja o zamknięciu jest ogłoszona w rozkazie Komendanta Hufca.
 1. Zamknięcie z wynikiem negatywnym
  • Próba zostaje zamknięta z wynikiem negatywnym, jeżeli:
  • Kandydat nie wykonał zadań przewidzianych w próbie nie składając wniosku do Kapituły
   o przedłużeniu czasu trwania próby lub modyfikacji zadań.
  • Kapituła zauważy nieprawidłowy przebieg próby.
  • Opiekun wyda taki wniosek

 

Znaki służb i sprawności

 1. Znak służby – wymagania:
  • Ma ukończone 15lat
  • Zebrał zespół min 3 osób w wieku powyżej 15 lat chcących przystąpić wraz z nim do próby
  • Wraz z zespołem przygotował program próby i przedstawił go kapitule.
  • Do zamknięciapróby wymagane jest ukończenie 16 roku życia.
  • W szczególnych przypadkach odnośnie wieku zdobywających, decyzję podejmuje Kapituła
 1. Sprawności mistrzowskie- wymagania:
  • Ma ukończone 15lat
  • Przygotował program próby i przedstawił go kapitule
  • Do zamknięcia próby wymagane jest ukończenie 16 roku życia.
  • W szczególnych przypadkach odnośnie wieku zdobywających, decyzję podejmuje Kapituła

 

4. Postanowienia końcowe

 1. Kapituła zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym regulaminie oraz załącznikach, nie zmieniając jednak całokształtu tych dokumentów. Może to odbyć się przy obecności co najmniej trzech członków Kapituły, większością głosów.